កញ្ចប់កម្មវិធីឌីជីថលទី០៧

កញ្ចប់កម្មវិធីឌីជីថលទី០7

តម្លៃ និងការបញ្ជារទិញ

តម្លៃចាប់ពី​ : 20$
ទំនាក់ទំនងទិញនៅទីនេះ

👉សំគាល់ពិសេស
✔តម្លៃប្រប្រួលទៅតាមទីផ្សារចង់ដឹងច្បាស់ ទំនាក់ទំនងទីនេះ មុននិងធ្វើការបញ្ជារទិញ
✔តម្លៃលើរូប និងតម្លៃលើផូសមិនត្រូវបានកំណត់ច្បាស់លាស់ចង់ដឹងតម្លៃចុងក្រោយ ឬតម្លៃសំរាប់ការទិញច្រើន
✔សំរាប់ការផ្តល់ពត៌ ឬការជួយតម្លើងជួសជុល  ទំនាក់ទំនងទីនេះ (7AM-10PM).
✔Global :  Binance, LTC, BTC, USDT, Visacard,  Mastercard, Webmoney, Pyypl, Wise...
✔Local : ABA , Aceleda, Princebank ,Sathapana ,Wing.....

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

👉ពត៌មានរបស់ទំនិញ
➤ Bundle​  Offer 01 (20$) : 
-Netflix Premium 4K Own ProfileName & Pincode 6Months
-Disney Plus 
Own ProfileName & Pincode 6Months (VPN Require)
-Amazon Prime Own ProfileName 6 Months
-Non Include VPN

➤ Bundle​  Offer 02 (23$) : 
-Netflix Premium 4K Own ProfileName & Pincode 6Months
-Disney Plus 
Own ProfileName & Pincode 6Months (VPN Require)
-Amazon Prime Own ProfileName 6 Months
-Include HMA Premium Vpn 2Device 1Year Warranty Account

➤ Bundle​  Offer 03 (25$) : 
-
Disney Plus Own ProfileName & Pincode 6Months (VPN Require)
-Formula F1 Pro 6Months Warranty Account 
(VPN Require)
-Fubo Pro 6Months Warranty Account  
(VPN Require)
-Include HMA Premium Vpn 2Device 1Year Warranty Account

👉ពត៌មានបន្ថែមរបស់ទំនិញ
✔This product sells to the last user, not to the reseller 
✔Read our descriptions of products properly before purchasing
✔If License Problem During Warranty Will Replacement


ទំនាក់ទំនង និងសេវាកម្មតម្លើងជូន

Telegram Admin: https://t.me/BssolutionnsTechnology
➤TeamSupport : https://t.me/masterlowprice
➤Emailbsssolutionteam.vip@gmail.com
Smart : 016586282
➤Cellcard : 095743838

   

BSSOLUTIONS

Admin បង្កើតវេបសាយនេះឡេីងដើម្បីងាយស្រួលស្វែងរកម្មវិធីសំរាប់ប្រើការក្នុងការ​ កំសាន្ត​ កម្មវិធីជំនួយការសិក្សា កម្មវិធីកីឡា ដែលមានតម្លៃទាប់និងមានការធានាត្រឹមត្រូវ។

Post a Comment

Previous Post Next Post