កញ្ចប់កម្មវិធីពេទ្យទី០១

កញ្ចប់កម្មវិធីពេទ្យទី០១ 

តម្លៃ និងការបញ្ជារទិញ

តម្លៃចាប់ពី​ : 19$
ទំនាក់ទំនងទិញនៅទីនេះ

👉សំគាល់ពិសេស
✔តម្លៃប្រប្រួលទៅតាមទីផ្សារចង់ដឹងច្បាស់ ទំនាក់ទំនងទីនេះ មុននិងធ្វើការបញ្ជារទិញ
✔តម្លៃលើរូប និងតម្លៃលើផូសមិនត្រូវបានកំណត់ច្បាស់លាស់ចង់ដឹងតម្លៃចុងក្រោយ ឬតម្លៃសំរាប់ការទិញច្រើន
✔សំរាប់ការផ្តល់ពត៌ ឬការជួយតម្លើងជួសជុល  ទំនាក់ទំនងទីនេះ (7AM-10PM).
✔Global :  Binance, LTC, BTC, USDT, Visacard,  Mastercard, Webmoney, Pyypl, Wise...
✔Local : ABA , Aceleda, Princebank ,Sathapana ,Wing.....

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

👉ពត៌មានរបស់ទំនិញ
➤ Bundle​ Choice 01 (19$) : 
-Lecturio Premium 1Year 2Devices (App &Web)
-Amboss Library 1Year 2Devices (App & Web )
-Amboss Qbanks 1 Year 2Devices (App & Web )
-Ucentral Premium 2Devices ( Web )
-Visualdx premium 1 Year 2Devices (App & Web )
-
Dynamed Plus 1 Year 2Devices (App & Web )
-Osmosis Prime 1 Year 2Devices (App  & Web )
-BMJ Best Practice 1 Year 2Devices (App  & Web )

➤ Bundle​ Choice 01 (25$) : 
-Lecturio Premium 1Year 2Devices (App &Web)
-Amboss Library 1Year 2Devices (App & Web )
-Amboss Qbanks 1 Year 2Devices (App & Web )
-Ucentral Premium 2Devices ( Web )
-Visualdx premium 1 Year 2Devices (App & Web )
-
Dynamed Plus 1 Year 2Devices (App & Web )
-Osmosis Prime 1 Year 2Devices (App  & Web )
-BMJ Best Practice 1 Year 2Devices (App  & Web )
-BMJ Learning Prmeium 1Year 2Devices (Web)
-Sanford Guide Collection 1Year 2Devices (Web)

👉ពត៌មានបន្ថែមរបស់ទំនិញ
✔This product sells to the last user, not to the reseller 
✔Read our descriptions of products properly before purchasing
✔If License Problem During Warranty Will Replacement


ទំនាក់ទំនង និងសេវាកម្មតម្លើងជូន

Telegram Admin: https://t.me/BssolutionnsTechnology
➤TeamSupport : https://t.me/masterlowprice
➤Emailbsssolutionteam.vip@gmail.com
Smart : 016586282
➤Cellcard : 095743838

  

BSSOLUTIONS

Admin បង្កើតវេបសាយនេះឡេីងដើម្បីងាយស្រួលស្វែងរកម្មវិធីសំរាប់ប្រើការក្នុងការ​ កំសាន្ត​ កម្មវិធីជំនួយការសិក្សា កម្មវិធីកីឡា ដែលមានតម្លៃទាប់និងមានការធានាត្រឹមត្រូវ។

Post a Comment

Previous Post Next Post